Katalog informacij javnega značaja


 1. Osnovne informacije o katalogu

Naziv zavoda: OŠ GORICA VELENJE

telefon: (03) 898 42 50, fax: (03) 898 4267

Odgovorna uradna oseba: BARBARA TREBIŽAN, telefon: (03) 898 42 50

e-mail:  barbara.trebizan@osgorica-velenje.si

Datum prve objave kataloga: 15.12.2008

Datum zadnje spremembe: 28.1.2021

Katalog je dostopen na: www.osgorica-velenje.si

 

2.   Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, 3320 Velenje
 • Podružnična šola Vinska Gora, Vinska Gora 31, 3320 Velenje

Organigram zavoda: 

organigram

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Minka Hrvić, tajnica, telefon: (03) 898 42 50

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju regresirane prehrane
 • Pravilnik o prilagajanju učnih obveznosti – status športnika in kulturnika
 • Pravila zavoda
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev OŠ Gorica
 • Pravilnik o uporabi mastnih pečatov

Zunanji predpisi:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
 • Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registrapredpisov)

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt

Učbeniški sklad

2.6. Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja

2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Organ ne upravlja z javnimi evidencami.

2.8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
 • Šolska publikacija
 • Zapisniki sestankov zakonsko predpisanih organov zavoda

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki učencev
 • Urniki oddelkov
 • Šolski koledar
 • Urniki pogovornih ur
 • Vozni redi šolskih prevozov
 • Urnik oddajanja telovadnice
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

3.  Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Večina informacij je dostopna preko spleta (www.osgorica-velenje.si) ob vsakem času
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
Dostopnost